Gebruikers glasvezel over het algemeen tevreden

ticked-checkbox-1245057

In december 2020 is een onderzoek gedaan onder de gebruikers van het door Kabeltex aangelegde deel van het glasvezelnetwerk in Hollands Kroon, te weten de buitengebieden van Breezand, Anna Paulowna, Wieringerwaard en Haringhuizen. In totaal 554 gebruikers zijn uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Totaal hebben er 170 gehoor gegeven. De mensen die hebben gereageerd wonen verspreid over het hiervoor genoemde gebied. Een mooi resultaat waarmee een representatief beeld ontstaat.

Algemene conclusie

In zijn algemeenheid is men tevreden over de internetverbinding en telefonie. De TV-aansluiting is voor verbetering vatbaar.

Internet wordt in het algemeen als snel en stabiel ervaren. Voor vele mensen gaat er een wereld open wanneer gemerkt wordt dat meerdere gezinsleden zonder problemen internet tegelijkertijd kunnen gebruiken. In enkele gevallen worden er wat snelheidsproblemen ervaren.

 

Wat betreft de TV-aansluitingen is er een wisselend beeld:

  • Mensen die gebruik maken van TV via een coax kabel (al of niet met smartcard) zijn over het algemeen tevreden.
  • Mensen die gebruik maken van interactieve TV (via een settopbox) zijn kritischer. Ze ervaren regelmatig problemen in kwaliteit en gebruiksgemak.

Slechts de helft van de gebruikers maakt gebruik van vaste telefonie. Een deel daarvan geeft aan de vaste telefoon nauwelijks te gebruiken. Maar als de vaste telefoon gebruikt wordt is men over het algemeen tevreden. Een enkeling mist het onbeperkt-bellen-abonnement voor de vaste telefoon.

Als we naar de dienstverlening van Kabeltex kijken geeft zo’n 70% aan tevreden te zijn. Hoewel het pro-actief informeren en de bereikbaarheidstijden van de helpdesk tegenvalt is men over het algemeen zeer tevreden over de wijze waarop men geholpen wordt. Vriendelijke medewerkers die zeer behulpzaam zijn.

Reactie Kabeltex

Uiteraard hebben we de resultaten voorgelegd aan Kabeltex. In een reactie stellen zij:

  • Snelheidsproblemen met internet zouden niet mogen voorkomen. Mochten klanten hier toch tegen aanlopen worden zij verzocht contact met de helpdesk op te nemen zodat de problemen verholpen kunnen worden.
  • Voor de interactieve TV is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een oplossing. Inmiddels zouden de problemen opgelost moeten zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt dringend verzocht contact op te nemen met de helpdesk om de problemen te verhelpen.
  • Ook wordt er gewerkt aan meer functionaliteit voor de interactieve TV. De komende periode zal dit ook bij de gebruikers thuis zichtbaar moeten worden.
  • Kabeltex is de afgelopen jaren flink gegroeid en we begrijpen dat onze bereikbaarheid verder moet worden verbeterd. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de helpdesk.

Kabeltex verzoekt klanten eventuele klachten altijd te melden via 0222-315411 of helpdesk@kabeltex.nl. Zelfs als de klacht ontstaat op het moment dat de helpdesk niet bereikbaar is, meld de klacht dan ten minste per e-mail. Zelfs als de klacht zich later niet meer voordoet helpt het Kabeltex inzicht te krijgen in de storingen die zijn opgetreden. Met die gegevens kan de dienstverlening verder verbeterd worden.

De coöperatie

In de enquête is ook gevraagd naar de toekomst van de coöperatie. Ruim driekwart van de mensen geeft aan dat zij van mening is dat de coöperatie haar doel heeft bereikt. Een meerderheid van 64% geeft aan (misschien) bereid te zijn een kleine bijdrage te doen indien de coöperatie actief blijft. Op de vraag welke rol de coöperatie nog zou kunnen vervullen staat met stip op één: belangenbehartiging van de gebruikers van het glasvezelnetwerk. Ook wil men graag meerdere providers op het netwerk zodat er een keuzemogelijkheid ontstaat. De directie gaat, samen met de ledenraad, aan de slag om te bekijken hoe invulling gegeven kan worden aan deze wensen.

 

Vervolg

De coöperatie zal toezien of en hoe verbetermaatregelen door Kabeltex worden opgevolgd en het effect daarvan.

In het gebied dat aangelegd is door Digitale Stad wordt de enquête uitgezet zodra nagenoeg alle aansluitingen zijn gerealiseerd.

Vragen over de enquête kunnen gericht worden aan info@breedbandhk.nl, Coen Knook of Corry de Lange, Directie Coöperatie Breedband Hollands Kroon.